ZASADY FUNKCJONOWANIA

Z A S A D Y 

F U N K C J O N O W A N I A   U R Z Ę D U

 

1. Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

1) praworządności,

2) służebności wobec społeczności lokalnej,

3) racjonalnego gospodarowania mieniem państwowym,

4) jednoosobowego kierownictwa,

5) kontroli wewnętrznej,

6) podziału zadań pomiędzy kierownictwem Urzędu i poszczególne referaty oraz stanowiska pracy,

7) wzajemnego współdziałania.

2. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

3. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są zobowiązani służyć Gminie i Państwu.

4. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczegółowej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

5. Zakupy inwestycyjne dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

6. Jednoosobowe kierownictwo polega na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziale czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

7. Skarbnik Gminy (Kierownik Referatu) kieruje i zarządza referatem w sposób zapewniający optymalną realizację zadań referatu i ponosi za to odpowiedzialność przed Wójtem.

8. Kierownik referatu jest bezpośrednim przełożonym podległych mu pracowników i sprawuje nadzór nad nimi.

9. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania obowiązków i zadań Urzędu przez poszczególnych pracowników Urzędu.

10.Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.

11.Referat Finansów oraz samodzielne stanowiska pracy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu w zakresie ich własciwości rzeczowej.

12.Pracownicy Urzędu zobowiązani są do współdziałania ze sobą, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

metryczka


Wytworzył: WG (22 sierpnia 2003)
Opublikował: Dominika Aniszewska (22 sierpnia 2003, 07:53:56)

Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (2 grudnia 2004, 19:56:54)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6748