Wymagane dokumenty

Źródło finansowania:  środki  Funduszu Pracy

Osoby uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie :

Zgodnie z art.122 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Wysokość środków dofinansowania:

Zgodnie z art.122 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz 59 ze zm.):

1) Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu: 8 081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.


Procedura uzyskania dofinansowania:

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie  Gminy Jeżewo, pracodawca jest zobowiązany powiadomić  Wójta Gminy Jeżewo, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek  w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Od 1 września 2019 r. przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy(OKE).

Zachowanie terminu jest warunkiem koniecznym – wniosek złożony po upływie tego terminu nie może być pozytywnie rozpatrzony (decyzja odmowna).

Wymagane dokumenty:

Formularz o udzielonej pomocy de minimis (146kB) pdf

Instrukcja wypełniania informacji o pomocy de minimis (149kB) pdf

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia (280kB) pdf

Zawiadomienie o zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym (157kB) pdf

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (108kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karolina Gwizdała (19 lutego 2016)
Opublikował: Maciej Pikuła (19 lutego 2016, 11:21:06)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (24 września 2019, 13:36:24)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1713