Osoby uprawnione do świadczenia

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Przysługuje rodzicom dziecka, jednemu z rodziców dziecka, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się. Warunek – dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć 674,00 zł lub 764,00 zł, w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Złotówka za złotówkę

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje system tzw. złotówka za złotówkę. Oznacza to, że w przypadku przekroczenia maksymalnego dochodu na osobę, świadczenie zostanie nam przyznane, jednak jego kwota będzie pomniejszona o nadwyżkę w dochodzie (tzn. jeśli nasz dochód będzie wynosił 684 zł na osobę, zasiłek zostanie pomniejszony o 10 zł). Jeśli jednak kwota zasiłku wraz z dodatkami byłaby mniejsza niż 20 zł, świadczenie nie zostanie przyznane.

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę 674,00 zł lub 764,00 zł, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust. 3a.


W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku

rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;

2) dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 10, art. 11a, art. 12a

i art. 13, (dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;

3) dodatków do zasiłku rodzinnego, o których mowa w art. 9, art. 14 i art. 15(dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania)podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z ust. 3a, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują



Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
 1. 18 roku życia lub do ukończenia 21 roku życia,
 2. jeżeli uczy się w szkole, (ale nie w szkole wyższej),
 3. albo do ukończenia 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się do ukończenia 24 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą prawa do alimentów z ich strony). Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Kwoty zasiłku wynoszą odpowiednio:

 •   95zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
 •  124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 •  135 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


WAŻNE ! Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
  2.  ojciec dziecka jest nieznany;
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 6.  członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

UWAGA! Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem,
że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka a także opiekunowi faktycznemu do ukończenia 1 roku życia dziecka jednorazowo w wysokości 1.000 zł. W celu otrzymania dodatku należy złożyć wniosek do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje pod warunkiem, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną należy potwierdzić zaświadczeniem wystawionym przez lekarza lub położną, którego wzór określony został w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką. Dokumentu takiego nie przedstawiają opiekunowie prawni oraz faktyczni dziecka.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka uprawnionemu do urlopu wychowawczego, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, nie dłużej jednak niż przez:
 • 24 miesiące kalendarzowe;
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
 • 72 miesiące kalendarzowe, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie. 

Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje z rodziców lub opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, przysługuje jeden dodatek. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek:
 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 •  w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
 • drugi z rodziców dziecka nie żyje;
 • ojciec dziecka jest nieznany;
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone;
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje także pełnoletniej osobie uczącej się do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Świadczenie przysługuje w kwocie 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego


Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności;
Wysokość dodatku zależna jest od wieku dziecka i wynosi:
 •  90zł na dziecko do 5 roku życia;
 •  110 zł na dziecko od 5 - 24 roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych  z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w kwocie 100,00 zł na każde dziecko. W celu otrzymania dodatku należy złożyć wniosek do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne tj. najpóźniej  do 31 października danego roku. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania


Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki
od września do czerwca następnego roku kalendarzowego:
 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - w kwocie 113,00 zł miesięcznie na dziecko;
 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w kwocie 69,00 zł miesięcznie na dziecko.



Wytworzył: Marta Polakowska (2 marca 2015)
Opublikował: Maciej Pikuła (2 marca 2015, 14:14:55)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (6 lipca 2018, 09:42:31)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 540

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij