Wymagane dokumenty

W celu otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

Dokumenty wymagane do przyznania zasiłku rodzinnego:


 •   oryginał aktualnego odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności Twojej lub członka/członków Twojej rodziny, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa) za rok 2017 r.
 • oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2017 rok;
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie wychowuje się niepełnosprawne dziecko);
 •  zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 • dokumenty potwierdzające utratę dochodu (np. świadectwo pracy ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu – PIT-11 za 2017 rok);
 • dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty
 • kserokopię aktów zgonu rodziców lub odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się);
 • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;
 •  zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub  oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za 2017 rok
 • odpis wyroku sądu o przysposobieniu dziecka lub informację o toczącym się postępowaniu;
 • odpis wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;
 •  zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych w roku 2017
 • zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej.
Dokumenty wymagane do przyznania dodatku z tytułu urodzenia dziecka

 • zaświadczenie lekarza ginekologa lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Dokumenty wymagane do przyznania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 • zaświadczenie lub oświadczenie pracodawcy o okresie na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy;
 •  zaświadczenie lub oświadczenie, o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 •  zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;
 Dokumenty wymagane do przyznania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 • kserokopię skróconego lub zupełnego odpisu aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 •  aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany (oryginał) lub
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców;
 a w przypadku osoby uczącej się kserokopia skróconego lub zupełnego odpisu aktu zgonu obojga rodziców;

Dokumenty wymagane do przyznania dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego


 • orzeczenie o niepełnosprawności lub
 •  orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dokumenty wymagane do przyznania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.
Dokumenty wymagane do przyznania dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania

 • zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia  poza miejscem zamieszkania;
 • zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;
UWAGA!
Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego pracownicy Urzędu Gminy  w Jeżewie mogą wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne  do rozpatrzenia sprawy. Na potrzeby prowadzonego postępowania pracownicy Urzędu Gminy w Jeżewie potwierdzają za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

Wytworzył: Marta Polakowska (2 marca 2015)
Opublikował: Maciej Pikuła (2 marca 2015, 14:31:30)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (5 lipca 2018, 13:13:40)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 416

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij